Omgevingsvergunningen: Stad Oostende zet in op combinatie van advies, ondersteuning en handhaving

Geplaatst op Posted in Ruimte, Stad Oostende

Voor een gezonde en aangename leefomgeving is het belangrijk dat alle Oostendenaars met bouw- of renovatieplannen zich goed informeren over de juiste voorschriften en indien nodig een omgevingsvergunning aanvragen. Verhardingen van de bodem krijgen daarbij de laatste jaren extra aandacht, omwille van hun impact op het milieu en de gezondheid. Stad Oostende wil burgers bijstaan met het nodige advies, maar zet daarnaast ook extra in op handhaving: stedenbouwkundige overtredingen die niet in orde gebracht worden binnen een redelijke termijn, kunnen voortaan leiden tot een bestuurlijke maatregel.

Iedereen wil een gezonde en aangename leefomgeving. In het dichtbebouwde Vlaanderen is dit vaak een evenwichtsoefening. We moeten ons daarenboven aanpassen aan de klimaatverandering, ook aan de kust. De voorbije jaren waren de gevolgen van de hitte zichtbaar. Graspleinen waren dor, het grondwaterpeil vaak (veel) te laag. Enkele zware regenbuien volstaan niet om het waterniveau opnieuw op peil te brengen. Meer zelfs, die plotse regenbuien kunnen in sterk verharde wijken wateroverlast veroorzaken.

Elke verharding heeft  dus een impact op het milieu. Verhardingen absorberen meer warmte dan een onverharde bodem. Zo dragen ze bij aan hittestress, die nefast kan zijn voor de volksgezondheid door een toename  van allergieklachten en luchtwegeninfecties, vooral bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en kinderen.

Vergunning vaak nodig

Wie van plan is om verhardingen aan te leggen of andere bouwplannen heeft, neemt dus best contact met de dienst Omgevingsvergunningen van Stad Oostende. Het is vaak verplicht een omgevingsvergunning (vroeger ‘stedenbouwkundige vergunning’) te verkrijgen bij de Stad vooraleer je iets mag bouwen of een terras, oprit of parkeerplaats mag aanleggen. Ook voor het bezetten van het openbaar domein is een vergunning nodig. “De stadsdiensten kunnen iedereen makkelijk wegwijs maken en hen helpen bij het aanvragen van de juiste vergunning”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys. “Het is dus zeer belangrijk om vooraf bij Stad Oostende aan te kloppen als men werken plant.”

Zoeken naar een oplossing, maar ook handhaven

Stad Oostende voert actief controles om er op toe te zien dat de vergunde werken correct worden uitgevoerd, en op te treden waar geen vergunning werd verleend. Na het vaststellen van een stedenbouwkundige overtreding worden de eigenaars verzocht de situatie vrijwillig in orde te brengen. De stadsdiensten staan de eigenaars wel steeds bij om te zoeken naar een oplossing. Maar als wordt nagelaten om een overtreding in orde te brengen, kan Stad Oostende voortaan een ‘bestuurlijke maatregel’ opleggen aan de overtreders.

Schepen Maxim Donck, bevoegd voor handhaving, geeft meer duiding: “Wie in overtreding is, krijgt een bepaalde termijn om dit alsnog in orde te brengen. Indien de situatie binnen de voorziene termijn nog niet in orde werd gebracht, moeten de overtreders als bestuursmaatregel een dwangsom betalen. De dwangsom varieert tussen de 25 en de 125 euro en blijft oplopen tot de situatie in orde is.”

Het is dus aangeraden om altijd informatie in te winnen bij de stadsdiensten vóór men start met bouwwerken. Info over vergunningen kan men vinden op www.oostende.be/omgeving en https://www.oostende.be/bezetten-openbaar-domein