Stadsmonitor 2020: hoe kijken de Oostendenaars naar hun stad?

Geplaatst op Posted in Stad Oostende

Vandaag wordt de nieuwe Stadsmonitor gelanceerd. Daaruit blijkt dat heel wat Oostendenaars erg tevreden zijn over het aanbod in hun stad voor jong en oud. Het aanpakken van overlast in de buurt, het onveiligheidsgevoel en de strijd tegen armoede blijven belangrijke aandachtspunten.

De Gemeente-Stadsmonitor is het driejaarlijks onderzoeksrapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin onder meer gepeild wordt naar de tevredenheid van de inwoners over verschillende thema’s die de leefkwaliteit in een stad kunnen beïnvloeden. Voor de 13 Vlaamse centrumsteden, zoals Oostende, wordt ook een aparte analyse gemaakt onder de noemer ‘Stadsmonitor’.

De Stadsmonitor is een belangrijk instrument voor lokale besturen om op basis van de cijfers betere beleidsbeslissingen te nemen. De bevraging van de nieuwste editie vond plaats in september en oktober vorig jaar.

Tevredenheid over voorzieningen voor jong en oud

Uit de Stadsmonitor blijkt dat Oostende de centrumstad is met de oudste bevolking: 28,5% van de inwoners is ouder dan 65 en 9% van de inwoners zijn 80-plussers. Heel wat mensen komen op latere leeftijd in Oostende wonen, en dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat Oostende een aantrekkelijke stad is voor senioren. 81% van de bevraagde Oostendenaars geeft aan tevreden te zijn over de voorzieningen voor ouderen, dat is bijna 10% meer dan het gemiddelde bij de andere centrumsteden.

Maar ook voor kinderen en jongeren wordt het aanbod positief geëvalueerd. Zo scoort Oostende goed op het vlak van jongerenvoorzieningen, veilig spelen, activiteiten voor kinderen en speel- en sportvoorzieningen. Ook de tevredenheid over kinderopvang in de stad kent een mooie stijging met meer dan 10% in vergelijking met de vorige cijfers. Uit de Stadsmonitor 2020 blijkt dat de Oostendenaar meer dan vroeger de fiets gebruikt en vaker aan sport doet. Twee trends waarin de coronacrisis ook een rol speelt.

Bruisende horeca/handel in balans met natuur en rust

Oostende wil een bruisende stad zijn, waar je ook tot rust kan komen. Volgens de meest recente cijfers lukt dat vrij goed: er is een hoge tevredenheid over de winkelmogelijkheden (86%) en restaurants (89%), daarnaast zijn er mooie scores voor natuur en groen in de stad (82%), rust- en ontmoetingsplekken (77%) en de uitstraling van parken, monumenten en gebouwen (85%).

Het algemene geluksvoel in Oostende is 81%. Dat wil zeggen dat 4 op 5 bevraagde Oostendenaars aangeven gelukkig te zijn. Op het vlak van tevredenheid over het contact met de buurt en het sociaal weefsel in de stad, scoort Oostende gemiddeld in vergelijking met de andere centrumsteden.

Buurthinder blijft een verbeterpunt

De nieuwste Stadsmonitor bevat uiteraard ook een aantal (gekende) verbeterpunten voor Oostende. Het bestuursakkoord voor deze legislatuur besteedt uitgebreid aandacht aan de meeste van die werkpunten en er worden intussen volop acties ondernomen.

Oostende scoort slechter dan gemiddeld op het vlak van buurthinder zoals zwerfvuil, hondenpoep, sluipverkeer, te snel rijden, hinder van dieren en vandalisme. De hinder rond zwerfvuil is wel licht verbeterd in vergelijking met de vorige cijfers. Negatieve uitschieters zijn hinder van dieren en hondenpoep.

Stad Oostende zette de voorbije jaren al hard in op het aanpakken van allerlei vormen van hinder. Dat gebeurt onder andere door een goed uitgebouwde handhaving. Zo zijn er recent zes nieuwe gemeentelijke vaststellers aangesteld die overtredingen kunnen vaststellen en de werking van de gemeenschapswachten en de politie aanvullen. Verder beschikt de stad over zes camera’s om de problematiek van sluikstorten terug te dringen. Dit jaar komen er nog twee zichtbare mobiele camera’s bij.

Handhaving gaat in Oostende hand in hand met preventie. Binnenkort wordt een grote netheidscampagne gelanceerd die inwoners en bezoekers zal sensibiliseren rond afval.

Overlast beter in kaart brengen

Uit de Stadsmonitor bleek dat slechts 33% van de Oostendenaars vindt dat er voldoende autoluwe of autovrije zones zijn. Ook op dat vlak zit de stad niet stil: er zijn intussen al zeven nieuwe fietsstraten bijgekomen. Er wordt hard gewerkt aan veilige schoolomgevingen: door ingrepen in de infrastructuur, maar ook met een verbod op zwaar verkeer tijdens piekmomenten aan de schoolpoort.

Dit jaar nog komt er bovendien een geïntegreerd klachten- en meldingensysteem. Daarmee zal de stad de meldingen van allerlei soorten hinder beter in kaart kunnen brengen en analyseren. Dat zal toelaten om op een nog meer gerichte manier de overlast aan te pakken.

Onveiligheidsgevoel

Een ander verbeterpunt is het onveiligheidsgevoel. 20% van de Oostendenaars voelt zich niet veilig in de stad. Bij de Lokale Politie kwam er zowel meer budget als meer personeel (35 extra mensen de volgende jaren). Dat moet het veiligheidsgevoel in Oostende ten goede komen. De stad werkt nauw samen met de politie om een aantal vormen van criminaliteit aan te pakken, zoals jongerencriminaliteit. De politie wordt ook laagdrempeliger gemaakt, door een sterke inzet in de wijken en aanwezigheid in de ontmoetingscentra. Er komen extra wijkinspecteurs, die meer dan ooit aanspreekbaar zullen zijn voor buurtbewoners en vaker in de wijk te vinden zullen zijn.

Sociaal weefsel versterken

Een aanzienlijk deel van de bevraagde inwoners uit Oostende heeft ook een negatieve houding ten opzichte van diversiteit. Stad Oostende wil hier op inspelen door sterk in te zetten op (wijkgerichte) activiteiten die sociale cohesie bevorderen. Door de coronacrisis was het helaas amper mogelijk om mensen samen te brengen, maar die draad wordt dit jaar opgepikt.

Er worden veel initiatieven uitgerold die integratie en inburgering bevorderen, met onder meer aandacht voor taal, sociale activering, een laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod en concrete projecten in bijvoorbeeld de Torhoutsesteenweg of het Westerkwartier. De ontmoetingscentra en de vele honderden vrijwilligers die er actief zijn, zullen de komende jaren sterk inzetten op het samenleven in de wijken en het versterken van het sociaal weefsel.

Armoedebeleidsplan

Een laatste aandachtspunt in de Stadsmonitor zijn alle indicatoren die te maken hebben met armoede en werkgelegenheid. Op de kansarmoede-index scoort de Stad aan Zee slechter dan de meeste andere centrumsteden.

Met een armoedebestrijdingsplan bestaande uit 35 verschillende acties wil Stad Oostende samen met een ruime groep partnerorganisaties de armoede in de stad structureel aanpakken. Er is daarbij veel aandacht voor werken als beste verzekering tegen armoede. Het Arbeidspact bundelt alle krachten in Oostende om zoveel mogelijk Oostendenaars te ondersteunen bij het vinden en behouden van een job. Het verminderen van het aantal schoolverlaters zonder diploma, is daarbij een aandachtpunt. Het is alvast bemoedigend dat de meest recente werkzoekendengraad (9,9% – mei 2021) beter is dan het cijfer een jaar geleden dezelfde periode (11,9% – oktober 2020).

Daarnaast wordt er in het armoedebeleidsplan werk gemaakt van een meer efficiënte rechtenverkenning en -toekenning en schuldhulp voor mensen in kwetsbare situaties. Samen met de huisvestingsmaatschappijen investeert de stad ook in een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod.